دوره آموزش حرفه ای کسب و کار اینترنتی آغاز شد. همین الان ثبت نام کن!!

کلاس ucm3 - کتاب دوم

مشاهده فیلم های آموزشی جلسات ترم دوم UCM3

لازم به ذکر می باشد مشاهده این جلسات فقط یک هفته جهت مشاهده از تاریخ انتشار انقضا دارد
جلسه اول - دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/08/25
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه دوم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/08/27
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه سوم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/02
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه چهارم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/04
تاریخ انتشار:1399/09/05
تاریخ انقضا:1399/09/11
جلسه پنجم - دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/09
تاریخ انتشار:1399/09/09
تاریخ انقضا:1399/09/16
جلسه ششم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/11
تاریخ انتشار:1399/09/11
تاریخ انقضا:1399/09/18
جلسه هفتم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/16
تاریخ انتشار:1399/09/16
تاریخ انقضا:1399/09/23
جلسه هشتم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/18
تاریخ انتشار:1399/09/18
تاریخ انقضا:1399/09/25
جلسه نهم - دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/23
تاریخ انتشار:1399/09/23
تاریخ انقضا:1399/09/30
جلسه دهم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/25
تاریخ انتشار:1399/09/25
تاریخ انقضا:1399/10/02
جلسه یازدهم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/10/01
تاریخ انتشار:1399/10/01
تاریخ انقضا:1399/10/08
جلسه دوازدهم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/10/02
تاریخ انتشار:1399/10/02
تاریخ انقضا:1399/10/09
سبد خرید
Subtotal 0 تومان