دوره آموزش حرفه ای کسب و کار اینترنتی آغاز شد. همین الان ثبت نام کن!!

کلاس ucm3 - کتاب دوم

مشاهده فیلم های آموزشی جلسات ترم دوم UCM3

لازم به ذکر می باشد مشاهده این جلسات فقط یک هفته جهت مشاهده از تاریخ انتشار انقضا دارد
جلسه اول - دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/08/25
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه دوم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/08/27
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه سوم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/02
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه چهارم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/04
تاریخ انتشار:1399/09/05
تاریخ انقضا:1399/09/11
جلسه پنجم - دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/09
تاریخ انتشار:1399/09/09
تاریخ انقضا:1399/09/16
جلسه ششم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/11
تاریخ انتشار:1399/09/11
تاریخ انقضا:1399/09/18
جلسه هفتم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/16
تاریخ انتشار:1399/09/16
تاریخ انقضا:1399/09/23
جلسه هشتم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/18
تاریخ انتشار:1399/09/18
تاریخ انقضا:1399/09/25
جلسه نهم - دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/23
تاریخ انتشار:1399/09/23
تاریخ انقضا:1399/09/30
جلسه دهم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/09/25
تاریخ انتشار:1399/09/25
تاریخ انقضا:1399/10/02
جلسه یازدهم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/10/01
تاریخ انتشار:1399/10/01
تاریخ انقضا:1399/10/08
جلسه دوازدهم -دکتر قاسمی
تاریخ جلسه :1399/10/02
تاریخ انتشار:1399/10/02
تاریخ انقضا:1399/10/09
سبد خرید
Subtotal 0 تومان
محافظت شده با پسورد
اطلاعات خود را برای باز کردن قفل وارد نمایید.
باز کردن محتوا
محافظت شده با پسورد
اطلاعات خود را برای باز کردن قفل وارد نمایید.
باز کردن محتوا